Skip to main content
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing
Frontpage slider
ReflexZoneTherapie | Onderzoek | Postgraduate scholing

Algemene Voorwaarden

1. De kosten, behorende bij de betreffende bij- en nascholing, zijn gebaseerd op de duur (aantal dagdelen) van de aangeboden cursus. Dit kan gaan om een één- of meerdaagse cursus.

2. Het gestelde bedrag is inclusief:
- Syllabus met ondersteunend lesmateriaal
- Catering; koffie, thee, water, fruit.
- Certificaat en accreditatiepunten.

3. Het cursusgeld wordt bij aanmelden van de betreffende cursus via iDeal geïnd. De cursist ontvangt hierbij direct een factuur.
Indien de cursist uitsluitend via bankoverschrijving kan betalen dan zal de factuur apart gestuurd worden. Na ontvangst van het cursusgeld is deelname aan de cursus verzekerd.

4. De bij- en nascholingen zijn BTW-vrijgesteld.

5. Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruikt als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

6. De opgedane kennis en vaardigheden van de bij- en nascholingen zijn bestemd voor toepassing in de eigen praktijk t.b.v. de behandeling van de cliënt c.q. patiënt. 

7. De door RZT-TOP uitgereikte syllabus, behorend bij de betreffende cursus, blijft eigendom van de deelnemer.

8. Foto- en/of filmopnamen mogen niet op internet geplaatst worden zonder medeweten en toestemming van de docent en/of RZT-TOP.

9. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Restitutie en annulering

Voor de deelnemer geldt een bedenkrecht van 14 dagen na inschrijving van de cursus. De deelnemer ontvangt dan het cursusgeld terug. 

Annuleren dient schriftelijk of per email kenbaar gemaakt te worden.

Annuleren is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van de cursus. Binnen 30 dagen wordt de helft van het lesgeld berekend. Binnen 14 dagen wordt 75% van het lesgeld berekend. Bij annulering op de dag van de cursus wordt geen lesgeld gerestitueerd behalve in uitzonderlijke omstandigheden zoals onderstaand omschreven. 

Reeds betaald lesgeld wordt uitsluitend gerestitueerd indien: 
- de geplande opleiding of cursus niet doorgaat.
- de docent niet aanwezig kan zijn.

Wanneer bij overmacht door beide partijen niet kan worden opgeheven zal het instituut haar uiterste best doen om een vervangende startdatum in te zetten of de cursus via een andere wijze voort te zetten, evt. in de vorm van webinars. 

Huishoudelijk

De deelnemer dient:
- de lesruimte schoon en verzorgd achter te laten.
- het geluid van mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen.
- zich te onthouden van elke vorm van discriminerend gedrag.

RZT-TOP is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan mede-deelnemende cursisten behorende voorwerpen.
Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van deze deelnemer worden hersteld.